A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради

Звіти про результати роботи

 

                                       

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 рішенням виконкому

                                                                               Брусилівської селищної ради

                                                     01.02.2023  №

 

 

З В І Т

про роботу Комунальної установи «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради

за звітний період 2022 року

 

 

          У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", іншими актами законодавства та Статутом.

          Центр  виконує функції допоміжної діяльності в сфері освіти Брусилівської територіальної громади.

          Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року №765 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» внесено зміни до організаційної роботи, змісту, завдань та принципів інклюзивно-ресурсного центру, в зв’язку з чим розроблено Статут установи (в новій редакції),  затверджений рішенням п’ятнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 24.11.2021 року № 712.

           З 01 січня 2022 року ІРЦ працює відповідно до  оновлених завдань та продовжив реалізацію основних завдань, а саме:

- проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей з метою визначення особливих освітніх потреб, в тому числі коефіцієнта їх інтелекту;

-  визначення оптимального освітнього маршруту  для дітей з ООП;

 - надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, або перебувають на педагогічному патронажі;

-  участь у командах психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в освітніх установах з метою визначення динаміки розвитку;

-  методична робота з педагогами закладів дошкільної освіти і закладів загальної середньої освіти;

- консультативно-просвітницька робота з батьківською громадськістю та педагогами освітніх установ.

          Відбулися зміни  в кадрових та організаційних питаннях:

 • змінено назви посад з фахівців на фахівців (консультантів)  (Національний класифікатор професій ДК 003:200, затверджений  25.10.2021 року № 819-21);
 • підвищено тарифні розряди всіх фахівців установи: директора з 15 до 16 тар. роз., всім фахівцям (консультантам) встановлено 15 тарифний розряд;
 • змінено графік роботи установи з 40 годинного робочого тижня  до 36 годинного;
 • змінено вікові межі осіб, які можуть звернутися в ІРЦ (З 1 січня 2022 року послуги щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку та визначення особливих освітніх потреб можуть отримати особи старші 18 років, які продовжують здобуття освіти).

           Кадровий склад установи становить 5 посад педагогічних працівників. У 2022 році роботу центру забезпечували 4 педагогічні працівники: директор і фахівці (консультанти) – вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель-реабілітолог.  Залишалася вакантною посада фахівця (консультанта) вчителя-дефектолога.

          Відповідно до поданих заяв батьків або законних представників  у 2022 році було проведено 62 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей. В кожному висновку зазначено компетенції дитини, її потреби та напрями роботи фахівців із зазначенням  особливих потреб та рекомендованої освітньої програми. 

          З 62 обстежених дітей виявлено такі порушення:

1 –із порушенням зору;

4 –із порушенням опорно-рухового апарату;

20 – із тяжкими порушеннями мовлення різного ступеня складності ( відсутність мовлення, заїкання, ЗНМ, дисграфія, дислексія, аграфія, аслексія, системний недорозвиток мовлення );

6 –із затримкою психічного розвитку;

5 –із легкими порушеннями інтелектуального розвитку;

4- із помірним порушенням інтелектуального розвитку;

2 – із розладами аутистичного спектру;

1 –із складними комплексними порушеннями розвитку.

          Іншим дітям були надані консультації та розроблені рекомендації для закладів освіти.

          Нині діти з особливими потребами можуть здобувати освіту в  різних типах закладів загальної середньої освіти: спеціальних закладах та в закладах загальної середньої освіти зі спеціальними та інклюзивними класами.   Однак право вибору закладу освіти або форми навчання залишається виключно за батьками дитини. ІРЦ разом з відділом освіти та спорту Брусилівської селищної  ради спрямовує діяльність освітніх закладів району  на забезпечення права на якісну та доступну освіту дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

          У Брусилівській  територіальній громаді діти цієї категорії здобувають освіту в межах системи загальної середньої та дошкільної освіти  за різними формами відповідно до рекомендацій ІРЦ, ЛКК, побажань батьків. За статистичними даними обстежених за весь період  роботи ІРЦ дітей загальна кількість   з ООП  - 129 осіб, що становить 4% від загальної кількості дитячого населення (2950). З роками спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, зокрема,  в час теперішніх негативних  подій зросла кількість дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери, поведінки , психічними розладами та соматичною ослабленістю. Саме цим зумовлене розширення мережі інклюзивних  класів та груп для дітей різних нозологій.

 

У закладах освіти громади в 2021-2022 н.р. функціонувало 26 класів    у 10 ЗЗСО з інклюзивною формою навчання    та  10 інклюзивних груп в 6 ЗДО, в яких разом навчалися 40 дітей з ООП. Серед них – 5 дітей з ООП, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб.  Допомогу вчителям та вихователям в навчанні дітей з ООП  забезпечували  20 асистентів вчителів та 6 асистентів вихователів. Адміністрації та педагогічні колективи закладів загальноосвітньої освіти на достатньому рівні забезпечують право на освіту дітей з особливими освітніми потребами. Працівники закладів  ознайомлені з  нормативно-правовою базою, котра регламентує порядок організації інклюзивної форми навчання. Заклади сформували банки даних про дітей з особливими освітніми потребами.                                          Навчально-корекційний процес в інклюзивних класах відбувається за індивідуальними програмами розвитку відповідно до рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру.     

          У закладах загальної середньої освіти забезпечено належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.  Педагоги створюють корекційно-розвивальне середовище, яке сприяє реалізації не лише навчально-виховних, а й корекційно-відновлювальних та реабілітаційних завдань, допомагає вихованцям набути навичок практичного життя, збагатити свій індивідуальний досвід з різних розділів програми.  У  школах, де організовано інклюзивне навчання є ресурсні кімнати або куточки, у яких є ігрові осередки, куточки сенсорного виховання. Вони ізольовані від основного класу і слугують для  проведення корекційно-розвиткових занять та можливості  усамітнитись за потребою дітям з ООП.

          Дітям, які не можуть навчатися в умовах колективу, пропонується навчання за індивідуальною формою навчання. Так, у закладах загальної середньої освіти  через педагогічний патронаж в 2021-2022 н.р. навчалося   6 дітей.

          Навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку здійснювалосяся за спеціальними навчальними програмами для спеціальних закладів освіти та за індивідуальною навчальною програмою для інклюзивної форми навчання. Навчальний матеріал адаптувався або модифікувався  до навчальних та пізнавальних можливостей учнів, що виявлялося в зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою, збільшенні кількості годин на вивчення окремих тем та постійному повторенні навчального матеріалу в поєднанні з предметно-практичною діяльністю.

          Надзвичайно актуальним є питання фахової компетентності педагогічних працівників та обізнаності батьків у навчанні та вихованні дітей з ООП. На сьогодні фактично немає закладу освіти чи класу або групи, у яких би не навчалася дитина з тими чи іншими порушеннями в розвитку. Тому важливо, щоб педагогічні працівники володіли основами знань і методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Відповідно, протягом 2021-2022 н.р. було проведено консультації з батьками (150),  з педагогічними працівниками закладів загальної середньої та дошкільної освіти ( близько 200), проведено ряд семінарів-практикумів, круглих столів та інформаційних інвестів для педагогічних працівників закладів освіти, спільних заходів. А саме:

інформаційний інвест для педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах та групах  «Заповнення індивідуальних програм розвитку дітей з ООП в Порталі ІРЦ.» 13.09.2022р;

 • семінар: «Формування самостійного писемного мовлення учнів з порушенням мовлення.» 03.10.2022 року;
 • організація та проведення  заходів  спільно із закладами освіти на тему: «Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю: як допомогти адаптуватися дитині до школи.» (жовтень 2022 року);
 • організація та проведення  заходів  спільно із закладами освіти на тему: «Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю: як допомогти адаптуватися дитині до школи.» (жовтень 2022 року);
 • вебінар «Створення ІПР для учня з ООП молодшого шкільного віку», який проводить ГО «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти» 25.10.2022 р.;
 • спільні  онлайн зустрічі з експертами курсу "Розумію" для поглибленого обговорення та опрацювання матеріалів, а також обміну досвідом та зворотним зв’язком на тему «Курс для психолого-емоційної підтримки для вчителів та шкільних психологів». (31.10.2022 р., 03.11.2022 р.);
 • участь фахівців ІРЦ у конференції з нагоди Дня Обізнаності про мязову дистрофію Дюшенна, організований Українською громадською організацією «Дюшенна України» за участю партнерів із Великої Британії. 10.11.2022 р.
 • організація конкурсу малюнків  та соціальних плакатів  на тему «Попередимо та зупинимо насильство серед учнівської молоді», «Діти проти насильства» та «Світ проти насильства» серед учнів ЗЗСО з участю дітей з ООП з нагоди Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». ( з 25.11.2022 р. по 09.12.2022 р.)
 • вебінар « Особливості організації інклюзивного освітнього середовища: принципи універсального дизайну та розумного пристосування, ресурсна кімната, медіатека —інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти». (01.12.2022 р.)
 • oнлайн-вебінар «Система взаємодії різнопрофільних спеціалістів в команді супроводу в закладі освіти» 06.12.2022 р.;
 • моніторинг індивідуальних програм розвитку дітей з ООП  за результатами І семестру для визначення динаміки розвитку дітей  та внесенню (за потребою) змін командами супроводу, які будуть проводити свої засідання протягом зимових канікул та ін.

          Фахівці ІРЦ брали участь в засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу дітей  у закладах освіти.  

          Підвищення освітнього рівня фахівців (консультантів) установи є першочерговим завданням  закладу.

          У 2022 році всі фахівці підвищили свою кваліфікацію на курсах при Житомирському ОІППО. Фахівці (консультаннти) брали активну участь у вебінарах, конференціях, семінарах. При цьому отримали сертифікати.

          Завдяки перерахованим   заходам фахівці (консультанти) поповнили свої знання в сфері інноваційних технологій і методик.

          У 2022 році педагоги закладу працювали над реалізацією інформаційно-просвітницького напрямку. З цією метою проводили різноманітні заходи, а саме: акції, виховні бесіди, обговорення проблемних ситуацій, перегляд відео-занять, фільмів у освітніх установах  громади та в приміщенні інклюзивно-ресурсного центру. Дані заходи були приурочені до Міжнародного дня інформування про аутизм, Всесвітнього дня соціальної справедливості, Дня хворих на епілепсію, До Міжнародного дня психічного здоров’я,  Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Також проводили просвітницьку роботу серед батьків, педагогів з метою розширення, поглибнення уявлень членів родини про сучасні освітні завдання, методи та форми навчання дітей з особливими освітніми потребами.  Дані заходи були проведенні у 2022 році на базі Биківської, Водотиївської, Морозівської гімназій, Йосипівської початкової школи, на базі інклюзивно-ресурсного центру. В приміщенні ІРЦ  функціонували  виставки малюнків та робіт дітей з ООП, присвячені певним датам  та приуроченням, виставка літератури з питань освіти дітей з особливими освітніми потребами, якою могли скористатися як педагоги, так і батьки.

          Для створення єдиного інформаційного простору функціонує сторінка на сайті віддіту освіти та спорту «Інклюзивно-ресурсний центр»,  сторінка в мережі Facebook, яка висвітлює події установи.

          Окрім здійснення оцінки розвитку дітей в установі надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами дітям, які не охоплені навчанням або перебувають на педагогічному патронажі, а також діти зі складними порушеннями.  Таку допомогу   на базі інклюзивно-ресурсного центру отримали 24 дитини.

          Для оптимальних шляхів розв’язання різних питань, які виникають у процесі діяльності ІРЦ з працівниками щотижня  проводяться засідання фахівців  ІРЦ з визначення особливих освітніх потреб раніше обстежених дітей.   виробничі наради та загальні збори трудового колективу, щопонеділка оперативні наради.  На даних засіданнях розглядалися питання щодо управлінської, методичної та аналітичної діяльності установи.

          Питання охорони праці , протипожежної безпеки, цивільного захисту населення перебувають на особливому контролі установи. Директор установи  в 2022 році пройшов навчання з охорони праці. 

          Фінансово-господарська діяльність установи здійснювалася відповідно до Статуту та основі прийнятого бюджету. Фінансування потреб інклюзивно-ресурсного центру здійснюється через  централізовану бухгалтерію відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради.

 У 2022 році використано коштів:

-  17589,72 грн. з місцевого бюджету на придбання матеріалів і обладнання, медогляд фахівців, оплату електроенергії та проходження курсів 2  фахівців (за кошти місцевого бюджету).

- 869470,00 грн із субвенції на оплату праці.

          При цьому у 2022 році установі була надана благодійна допомога  фонду «Lumos Foundation», який вручив  сучасне інтерактивне обладнання.

          КУ «Брусилівський ІРЦ» розташований за адресою смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона,50

          З метою створення належних умов для  роботи в  центрі облаштовано:

- кабінет директора та зал засідань фахівців(консультантів) інклюзивно-ресурсного центру;

- кабінет вчителя - логопеда;

- кабінет практичного психолога;

- кабінет вчителя-реабілітолога.

          У центрі наявні сучасні меблі та обладнання, а саме: комп'ютерне обладнання (5 ноутбуків, 2 принтера, проектор, інтерактивна дошка); меблі (шафи для одягу, офісні меблі, спеціальні столики-парти для дітей, стільчики); спеціальне обладнання (конструктори, бізіборди, кінетичний пісок, пісочниця, сенсорні м'ячі,  сухий басейн, дидактичні, розвиткові та діагностичні матеріали. В жовтні 2022 року  представниками благодійного фонду «Lumos Foundation» було вручено     інтерактивне обладнання та засоби для корекційної роботи, сенсорної інтеграції, реабілітації, які  поповнили  та урізноманітнили корекційно-розвиткове та навчальне обладнання  інклюзивно-ресурсного центру.

          Проте в роботі установи за 2022 рік залишаються ще ряд невирішених питань. Так, у закладі не облаштовано згідно  державним будівельним стандартам внутрішній туалет. Потребує оснащення кабінет вчителя-реабілітолога.

          Тому,  виходячи з вищесказаного, інклюзивно-ресурсний центр надалі  продовжить співпрацювати з органами  місцевого самоврядування, з депутатським  корпусом Брусилівської селищної ради, спонсорами щодо створення кращих умов установи.

 

 

 

 Директор  КУ «Брусилівський  

інклюзивно-ресурсний центр»

Брусилівської селищної ради                                               Алла КОРШНІВСЬКА

 

 

 

 

 

 

               

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 рішенням виконкому

                                                                               Брусилівської селищної ради

                                                               від 01.12.2021 №658

 

КУ «БРУСИЛІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

12601, вул. Митрополита Іларіона,50, смт. Брусилів, Житомирський район, Житомирскьа область.

E –mail:  brus_irc@ukr.net

 

irtc

 

 

ЗВІТ

про роботу

комунальної установи

«Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради                         

 

 

          Запровадження інклюзивного навчання створює передумови для інтегрування дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у загальноосвітній простір. Це дозволяє дітям бути у соціумі, спілкуватися та навчатися зі своїми однолітками, разом з ними рости та розвиватися.

  КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради (ІРЦ) створений рішенням сесії Брусилівської селищної ради від 15.06.2018 року №579 з метою  забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної ( професійно-технічної) освіти  та інших закладах освіти.
          Юридична адреса ІРЦ:

12601, вул. Митрополита Іларіона,50, смт. Брусилів, Житомирський район, Житомирскьа область. Emailbrus_irc@ukr.net. Інформація про діяльність центру регулярно оновлюється на сайті відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, розділ «Інклюзивно-ресурсний центр».

          Брусилівський ІРЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

          У своїй діяльності ІРЦ  підпорядковується відповідним обласним структурним  підрозділам з питань діяльності центру, а саме Центру підтримки інклюзивної освіти, департаменту освіти і науки Житомирської облдержадміністрації., Міністерству освіти і науки України, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – Брусилівській селищній раді.

Центр є юридичною особою, має печатку, бланки встановленого зразка. Відповідно має самостійний баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства. Фінансову діяльність центру забезпечує централізована бухгалтерія відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, який є уповноваженим органом установи.

Брусилівський ІРЦ – є установою системи освіти але не закладом освіти, тому основне завдання ІРЦ – забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами  на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, яке реалізується через:

1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за формою, визначеною додатком 1;

12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

Діяльність центру забезпечують відповідно до штатного розпису працівники: директор, педагогічні працівники (вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог, вчитель-реабілітолог).

Фінансування  ІРЦ здійснюється  Засновником (Брусилівською селищною радою). Джерелами фінансування є кошти   бюджету Брусилівської громади, благодійні внески, інші джерела не заборонені законодавством.

        Оплата праці педагогічним працівникам центру здійснюється з освітньої субвенції відповідно до  тарифного розряду та тарифної ставки кожного фахівця. Станом на грудень 2021 року заборгованість по оплаті праці  всім працівникам центру відсутня.

Для безперешкодного доступу до закладу осіб з обмеженими фізичними можливостями Брусилівський  ІРЦ розташований на першому поверсі,  облаштовані кабінети для роботи з дітьми та батьками: кабінет директора та ресурсна кімната, кабінет практичного психолога, кабінет вчителя-логопеда та вчителя-дефектолога. Потребує дооблаштування  кабінет вчителя-реабілітолога та найбільш актуальною  потребою на сьогоднішній день є облаштування внутрішнього санвузла для дітей з ООП.  Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови.

 

           Станом на грудень 2021 року здійснено оплату праці педагогічним працівникам (за рахунок субвенції з державного бюджету)   - 898438,72 грн.

 

Отримано за рахунок місцевого бюджету (10500,00) –  грн.

 

Брусилівський ІРЦ працює у тісній співпраці з закладами освіти Брусилівської громади, співпрацює з медичними закладами, соціальною службою, службою у справах дітей з метою раннього виявлення та  надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, а також забезпечення фахового супроводу інклюзивного навчання дітей.

В Брусилівському ІРЦ постійно  здійснюється інформаційно-аналітична діяльність: ведеться реєстр дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в центрі та закладів освіти, в яких організовано інклюзивне навчання, фахівців, які надають корекційно-розвиткові послуги та забезпечують психолого-педагогічний супровід дітей з ООП.

          Протягом 2021 року 17 дітей  отримували психолого-педагогічну допомогу фахівців Брусилівського ІРЦ згідно заяв батьків.

          Станом на грудень 2021 року інклюзивно-ресурсним центром було охоплено увагою близько 1900 дітей, які є учнями та вихованцями закладів освіти громади з метою виявлення осіб з особливими освітніми потребами. Відповідно до заяв батьків або опікунів було  обстежено дітей з різними порушеннями та нозологіями та видано 54 висновки з рекомендованими програмами, корекційно-розвитковим складником, консультаціями вчителя-логопеда, практичного психолога, вчителя-реабілітолога, враховуючи  потреби кожної дитини.

          Відповідно до рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру:

          У 10 закладах загальної середньої освіти громади створено 26 інклюзивних класів, в яких навчається 27 дітей з ООП. Відкрито 20 посад асистентів вчителів. Створено 9 ресурсних кімнат та куточків в закладах освіти.

          У 4 закладах дошкільної освіти створено 5 інклюзивних груп, в яких виховується 9 дітей з ООП. Працює 6 асистентів вихователів.

          У всіх  (14) закладах освіти з інклюзивною формою створено команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.

          Протягом 2021 року в закладах освіти було проведено близько 1620 корекційно-розвиткових занять, які направлені на корекцію та розвиток порушених або недорозвинених процесів та функцій у дітей з ООП.

          Діти з ООП охоплені безкоштовним харчуванням.

 

         Протягом року фахівцями ІРЦ проведено 930 занять з дітьми з особливими освітніми потребами, проведено 304 консультацій для батьків, проведено бесід та надано психологічної допомоги  для них. Надаються постійні консультації для педагогічних працівників з питань особливостей розвитку, навчання, виховання дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного навчання проводяться.

Фахівці центру тримають постійний зв'язок з командами психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання закладів освіти, беруть участь у засіданнях психолого-педагогічних команд.

          В межах інформаційно-просвітницької та методичної підтримки інклюзивного навчання діяльності фахівці Брусилівського  ІРЦ беруть участь у  методичних заходах для різних категорій педагогічних працівників. На засіданнях методичного об’єднання практичних психологів, соціальних педагогів практичним психологом ІРЦ  висвітлювалися теми: «Робота з дітьми з ООП в умовах дистанційного навчання. Співпраця всіх членів команд супроводу» (вересень 2021), «Робота практичного психолога з дітьми, що мають особливі освітні потреби в ЗДО та ЗЗСО» (вересень 2021)

     В травні 2021 року з метою співпраці та взаємодії в процесі інтеграції дітей з ООП в освітні заклади громади, вирішення актуальних проблем та викликів щодо навчання, виховання та розвитку дітей з ООП було організовано науково-практичну конференцію за участю представників та здобувачів освіти Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» за спеціальністю «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, КУ «Брусилівський ІРЦ», практичних психологів та асистентів вчителів/вихователів  закладів освіти.

 В жовтні, листопаді 2021 року було проведено інформаційні інвести для педагогічних працівників на теми: « Впровадження інклюзивної моделі освіти учнів з ООП» та « Організація інклюзивного навчання дітей з ООП  в умовах дистанційної освіти»

 

Під час карантину фахівці Брусилівського ІРЦ здійснювали дистанційний супровід дітей з особливими освітніми потребами, надавали консультації батькам, педагогічним працівникам, психолого-педагогічним командам супроводу інклюзивного навчання закладів освіти та їх керівникам. Було організовано почтову скриньку для запитань фахівцям ІРЦ, створено опитувальник для педагогів, які працюють з дітьми з ООП, для батьків дітей з особливими освітніми потребами, де вони могли задати нагальні або проблемні питання, у відповідь на які фахівцями ІРЦ  пропонувалися матеріали, завдання, презентації для здійснення розвивальної роботи, надавалися рекомендації щодо їх виконання. Матеріали з психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами та методичні матеріали, презентації  для педагогів і батьків розміщені на сайті відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради у розділі «Інклюзивно-ресурсний центр» у відповідних рубриках.

 

Значна увага в центрі приділяється самоосвіті та підвищенню кваліфікаційного рівня фахівців. Фахівці Брусилівськго ІРЦ брали участь у професійних вебінарах протягом 2021 року:

 

 «Індивідуальна програма розвитку дитини  з ООП в ЗЗСО».

« Ефективна комунікація в освітньому просторі».

«Інклюзія. Розвиток довіри до вчителя».

 «Особливості сенсорної інтеграції дитини з ООП: шляхи та методи корекції».

 «Створення ефективної комунікації з учнями».

«Загальний недорозвиток мовлення».

 «Розвиток мовлення у дітей дошкільного розвитку».

 «Постановка та автоматизація звуків».

 «Ігри на формування складової структури слова».

 «Нейрологопедична діагностика мовлення».

 «Артикуляційна гімнастика та розвиток мовленнєвого дихання».

 «Формування складової структури слова у дітей».

 «Диференціальна діагностика сенсорної та моторної алалії».

 «Робота з не мовленнєвими дітьми».

«Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом.»

«Ефективна комунікація в освітньому просторі.»

«Тренінг « Інклюзія з нуля».

«Пісочна анімація та пласотерапія у початкових класах

«Індивідуальний план навчання дітей з ООП. «

«Немовленнєві діти: обстеження, корекція, запуск мовлення».

«Проведення семінару «Агресія-шкідлива звичка, чи нестача уваги та любові?»

«Семінар-практикум «Особливі діти».

«Тренінг « Індивідуальна програма розвитку. Інклюзія».

«Тренінг «Інклюзія. Розвиток довіри до вчителя».

«Тренінг «Технології створення індивідуальної програми розвитку учня з ООП»

«Організація індивідуального середовища для дітей з затримкою психічного розвитку.»

«Розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту у школярів. «

«Психологічна діагностика дитини. Підтримка в освітньому середовищі.»

 

Також педагогічні працівники створили та розробили власні презентації.

Практичний психолог (Гаврилюк Ірина Олександрівна):

 • «Створення якісного супроводу дитини з ООП та надання необхідних освітніх послуг – один з основних напрямків роботи ІРЦ»
 • «Сучасні методики в роботі практичного психолога ІРЦ для комплексної оцінки розвитку дітей»
 • «Індивідуальна програма розвитку дітей для дітей з ООП».

         

Презентації вчителя –логопеда ІРЦ (Мельник Ніни Миколаївни):

 • «Комплекс вправ для розтягування під’язикової зв’язки».
 •  "Розвиток дрібної моторики дітей в домашніх умовах".
 •  "Розвиток мовленнєвого дихання".

 

          Фахівці Брусилівського ІРЦ є постійними учасниками обласних семінарів, вебінарів, нарад та тренінгів відповідно до річного плану роботи Житомирського обласного інституту післядипломної освіти, обласного центру підтримки інклюзивної освіти, МОНу, департаменту освіти і науки Житомирської облдержадміністрації та інших. А саме:

         Протягом 2021 року випадків травмування дітей, які  отримують психолого-педагогічні послуги в Брусилівському ІРЦ, працівників та відвідувачів не було.

           Вже з нового 2022 року КУ «Брусиліський ІРЦ» у своїй діяльності  керуватиметься  Статутом у новій редакції, затвердженого рішенням 13 сесії селищної ради 8 скликання від 24.11.2021 р. №712. Зміни до статутних документів відбулися відповідно до  постанови КМУ №765 від 21.07.2021 року « Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо організації навчання осіб з ООП».

 Кабмін ухвалив рішення про вдосконалення роботи ІРЦ, що передбачає зміни до Статуту та інших нормативно-правових актів.

 Зокрема, оновлене законодавство містить такі новації:

 • скасовано вікові обмеження для осіб, які можуть користуватися послугами ІРЦ. До цього такі центри працювали з дітьми з 2 до 18 років, тепер пройти психолого-педагогічну оцінку розвитку або отримати супровід можуть діти від народження та старше 18 років, які мають особливі освітні потреби. Мова йде про здобуття дошкільної, загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти;
 • відтепер ІРЦ можуть відкривати філії або організовувати власну діяльність з використанням мобільного ІРЦ (автомобільний транспортний засіб спецпризначення, обладнаний для проведення комплексної оцінки та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з ООП);
 • для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеню прояву, комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання або перебування;
 • для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями ІРЦ про особливості навчання особи в закладі освіти, консультацій з педагогами цього закладу. Для цього фахівці ІРЦ виїжджають на місце навчання особи з ООП;
 • за результатами комплексної оцінки визначається категорія (тип) особливих освітніх потреб, які вказуються у висновку ІРЦ;
 • ІРЦ зможуть додавати платні послуги. Зокрема, до переліку платних послуг, що затверджений постановою Кабміну № 796 від 27 серпня 2010 року, додано надання ІРЦ послуг з проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки особам з ООП старше 18 років. Виключення – особи з інвалідністю, особи з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;
 • до штатного розпису ІРЦ запроваджуються додаткові посади фахівців (консультантів) із розрахунку 0,5 ставки на кожну додаткову тисячу дитячого населення, яке проживає на території відповідної територіальної громади;
 • підвищено статус фахівців ІРЦ. Тепер вони матимуть статус фахівців ІРЦ (консультантів). Пропонується встановити керівнику ІРЦ, завідувачу філії ІРЦ 16-й тарифний розряд, фахівцю (консультанту) ІРЦ – 15-й тарифний розряд (на сьогодні встановлені 14-й та 15-й тарифні розряди відповідно);
 • зменшено тривалість робочого тижня педрацівників ІРЦ з 40 до 36 годин на тиждень і скасовано норму щодо педагогічного навантаження – 18 годин на тиждень.

Крім того,  посилено вимоги щодо дотримання безбар’єрності приміщень і будівель ІРЦ.

Також, постановою 765 внесено зміни і до навчання осіб з ООП в закладах освіти з нового 2022 року. Тому, зараз головним завданням фахівців ІРЦ є повідомлення змін, навчанню та консультуванню педагогів та інших учасників освітнього процесу дітей з ООП та реалізації нововведень в дію.

 

 

 

Директор КУ «Брусилівський ІРЦ»                                 Алла КОРШНІВСЬКА                                                                               

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про діяльність комунальної установи «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради за 2020 рік

      Національною радою реформ  інклюзивне навчання визнано одним із основних чинників реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. У 2009 році, після ратифікації Україною Конвенції ООН про права дітей з інвалідністю, в закладах освіти розпочався активний процес організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. За останні роки українські педагоги та міжнародні експерти відзначають, що в питанні   розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потужний крок уперед. Це стало можливим завдяки прийнятому Закону про інклюзивну освіту, всі положення якого увійшли в основний Закон «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту». Впровадження  міжнародних підходів  до навчання дітей з особливими освітніми потребами,   базується на засадах створення рівних можливостей та доступу до якісної освіти. Для вдалої реалізації цієї реформи Україна потребує кваліфікованих та професійних фахівців для роботи  з дітьми з особливими освітніми потребами. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів . Порядок утворення, основні засади діяльності, а також правовий статус ІРЦ регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 р. № 545 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» .

          Нагадаю, що КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради, створений в червні 2018 року (рішенням сесії Брусилівської селищної ради від 15.06.2018 року №579) з метою  забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної ( професійно-технічної) освіти  та інших закладах освіти. Своєю діяльністю фахівці центру забезпечують виконання таких завдань:

1. Проведення комплексної  оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами ІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.

 2. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти.

3. Участь фахівців центру у командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

4. Ведення реєстру дітей, котрі пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку ІРЦ (за згодою батьків).

5. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстр фахівців,  котрі надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові  послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою .

6. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної ( професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.

7. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних,  корекційно-розвиткових послуг таким дітям.

8. Консультування батьків або законних  представників дітей з особливими овітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які  забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів.

9. Надання консультативної та  психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у  формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

10. Проведення моніторингу динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються .

11. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

12. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я,  установами соціального захисту, службою у справах дітей,  громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку.

   Шлях до якісної організації інклюзивного навчання в закладах освіти не є простим та об’єднує в собі низку обов’язкових кроків, які необхідно реалізувати. Зокрема, для встановлення категорії особливих освітніх потреб дитина має пройти комплексне психолого-педагогічне обстеження в ІРЦ (КО розвитку дитини). Результати такого обстеження зорієнтовують фахівців інклюзивно-ресурсного центру (практичного психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога) на визначення оптимальної для дитини освітньої траєкторії. Рекомендації щодо організації індивідуального освітнього маршруту для дитини в подальшому стануть в нагоді для команди психолого-педагогічного супроводу дитини в навчальному закладі.

     Тому, комплексна оцінка (КО) має на меті виявлення особливих освітніх потреб та визначення освітнього маршруту дитини. Основними завданнями КО є:

- розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині;

- розробка рекомендацій для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.

          Підставою для проведення КО є заява батьків.   Висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини   має рекомендаційний характер. Без згоди батьків відкрити інклюзивний клас (групу)  не можна. Відповідно до ст. 55 Закону України "Про освіту" , батьки дитини мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми освіти відповідного рівня. Згідно зі ст. 20 Закону України "Про освіту"  у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу освіти інклюзивна група або клас утворюється в обов'язковому порядку.

    З метою підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсного центру, застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дітей та ведення електронного реєстру дітей з ООП впроваджено автоматизовану систему ІРЦ («АС ІРЦ»). Завдяки налагодженню роботи  автоматизованої системи ІРЦ батьки мають змогу подавати заяви на проведення КО дистанційно на портал : https:ircenter.gov.ua/.  АС ІРЦ полегшує також роботу закладів освіти, адже вони  мають змогу в електронному варіанті складати індивідуальну програму розвитку для дитини з ООП, використовуючи висновки, попередньо сформовані фахівцями ІРЦ, з якими також можна ознайомитись на даному порталі.  Автоматизована система ІРЦ забезпечує створення єдиного інформаційного середовиша у сфері інклюзивної освіти .

           Станом на вересень 2020 року в Брусилівській ОТГ проживає  близько 3000 осіб віком до 18 років. За 2020 рік  центр надав  близько 140 консультацій для осіб  з ООП, батьків, педагогів з різних питань реалізації інклюзивної освіти. 58 дітям було проведено  КО розвитку дитини та видано висновки з детальним описом компетенцій дитини, її сильних сторін, рекомендованою навчальною та корекційною програмами. Заяви від батьків поступають протягом всього року. До кінця 2020 року заплановано ще 6 КО, згідно поданих заяв.  Протягом 2019- 2020 року, під час обстежень, виявлено  такі порушення у дітей:  ФФНМ та порушення звуковимови – 85,  з  тяжкими порушеннями мовлення - 6  дітей,  2 дитини з порушенням опорно-рухового апарату, 3 - з розладами аутистичного спектру, 10 - із ЗПР,  25 - з порушеннями інтелекту. Виявлено 13 дітей – з тяжкими  комплексними порушеннями розвитку, які потребують постійного психолого-педагогічного супроводу і тому навчаються в закладах інституційного догляду на цілодобовому перебуванні.

          В 12 закладах освіти  громади створено 3 інклюзивні групи та 17 інклюзивних класів. На інклюзивній формі  навчається 21 дитина з особливими освітніми потребами. Працює 16 асистентів вчителів і 3 асистенти вихователів: в ЗЗСО – 17 дітей навчається за інклюзивною формою, в ЗДО – 4 дитини.( В порівнянні з минулим роком – в 6 закладах з інклюзивним навчанням було сворено 10 класів, в яких навчалося 10 дітей з ООП та 4 групи в ЗДО, в яких виховувалось 4 дитини з ООП).

Навчальні заклади, в яких організована інклюзивна форма навчання:

Брусилівський ліцей ім. Г.О. Готовчиця - 2 дитини;

Приворотська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 дитини;

Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 дитини;

Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 дитини;

Лазарівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - 1 дитина;

Биківська гімназія – 3 дитини;

Ставищенська ЗОШ І-ІІІ ст. -2 дитини;

Водотиївський ліцей – 2 дитини;

Йосипівська початкова школа – 1 дитина;

Хомутецький ЗДО – 1 дитина;

Брусилівський ЗДО «Віночок» -1 дитина;

Новоозерянський ЗДО         - 2 дитини.

          З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання  створені команди психолого-педагогічного супроводу дітей в кожному навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.   

 Завданням  ІРЦ під час організації інклюзивного навчання в закладах освіти  було:

- ознайомити учасників команд супроводу з особливими освітніми потребами дитини;

- консультувати та брати участь у підготовці індивідуальної програми розвитку дитини (ІПР);

- здійснювати  поточний (за потребою) і кінцевийй (двічі на рік) моніторинг  з метою визначення динаміки її розвитку та необхідності коригування напрямів, умов, змісту надання освітніх послуг, відповідно до ІПР.

          Однією з важливих  функцій ІРЦ є проведення корекційно-розвиткових занять. Дані послуги надаються дітям, які навчаються в інклюзивних класах, інклюзивних дошкільних групах а також дітям, які потребують логопедичної допомоги та допомоги психолога і перебувають на обліку в ІРЦ.    Корекційно-розвиткові заняття спрямовані на розвиток когнітивної сфери, емоційно-вольової, мовленнєвого  та фізичного розвитку, соціальну адаптацію. Як показує досвід  двох років роботи, діти, яким вчасно була надана психолого-педагогічна допомога у дошкільному віці (з 4 років), успішно зараз продовжують навчання у  закладах загальної середньої освіти.  Проблемою  є те,  що батьки (опікуни) дітей із запізненням звертаються до ІРЦ, переважно у віці 5-6 років. Дуже важливим при проведенні корекційно-розвиткових занять є "раннє втручання", перевагами якого є:

- кращі компенсаторні можливості організму;

- збільшений час підготувати дитину до школи ;

 - змога уникнути більш складних порушень.

         

Важливою є методична підтримка інклюзивного навчання та інформаційно-просвітницька діяльність.  

          Проте корективи, внесені подіями цього року в зв’язку з COVID-19 змусили нас змінити організацію та форми методичної та консультативної роботи. Проводимо  навчання педагогів та надаємо інформацію, використовуючи інтернет сервіси, електронні скриньки, створюючи групи у VIBER, на своїй сторінці у FASEBOOK. Значно розширили інформаційний матеріал на сайті відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, на сторінці «Інклюзивно-ресурсний центр» з розділами для педагогів, батьків, осіб з ООП, спеціальними навчальними та корекційними програмами, психологічною підтримкою.

Також протягом 2020 року було проведено ряд навчальних семінарів та презентацій:

 1. Інклюзивне навчання як особистісно-орієнтований процес в умовах Нової української школи (січень).
 2. Школа інклюзії  (лютий)
 3.  Рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП у ЗЗСО та ЗДО  у 2020-2021 н.р. (вересень).
 4. Презентації  («Команда супроводу» та  «Розроблення ІПР»), моніторинг розроблень ІПР командами супроводу (жовтень).
 5.  «Завдання команд супроводу в процесі навчальння дитини з ООП». «Адаптація, модифікація освітніх програм» (жовтень).
 6. «Перелік засобів корекції.  Особливості застосування та використання»(жовтень).
 7.  Особливості роботи вихователів ГПД, коли її відвідує дитина з ООП.

  Дуже важливим аспектом є співпраця з батьками : надання психологічної та консультативної допомоги, залучення до освітнього процесу, культурно-масових заходів, майстер-класів.

   Не припиняється робота з батьками і під час  дистанційного навчання в деяких навчальних закладах .

 До Міжнародного дня осіб з інвалідністю та осіб ООП 3 грудня 2020 року за участі та підтримки батьків буде проведена виставка творчих робіт дітей, які навчаються на інклюзивній формі під назвою «Світ моїми очима».  На даний час фахівці центру у тісній співпраці з батьками готують відеоролик « Я особливий і талановитий». У зв’язку з пандемією та поширенням інфекції CОVID-19 співпраця з батьками стала дуже тісною та плідною, вони стали нашими помічниками при проведенні дистанційних занять, охоче виконують рекомендації фахівців щодо корекції, навчання, участі у виставках та конкурсах.

Також, з метою відзначення тижня осіб з ООП інклюзивно-ресурсний центр підготував корисні посилання у вигляді короткометражних мультфільмів, відео, статей, фільмів про осіб з інвалідністю та особливими потребами і запропонували провести в навчальних закладах виховні години, бесіди, уроки доброти на теми: «Відкрий серце для добра», «Ми живемо і навчаємось поряд з вами», а також створити за допомогою малюнків, фотографій, виробів «Куточки доброти, співчуття і толерантності» в кожному  закладі. Результати роботи заклади освіти висвітлять на своїх інтернет-ресурсах

          На період  запровадження карантину кожен фахівець ІРЦ склав програму «Професійного розвитку». Програма включала опрацювання фахової літератури, перегляд вебінарів від різних видавництв (Видавництва «На урок», видавництва «DyvoGra», «Всеосвіта»), а також проходження дистанційних курсів відповідної кваліфікації. Сучасна педагогічна діяльність вимагає від фахівця ІРЦ уміння працювати з інтернет-ресурсами, проводити дистанційно корекційно-розвиткові заняття, відеонаради, конференції, використовуючи платформу «GoogleMeet»,  «ZOOM» та ін. За час карантину фахівці опанували нові методи та форми роботи, які за потреби будуть використані під час дистанційного навчання.

 

Фахове забезпечення та фінансування КУ «Брусилівський ІРЦ».

          На сьогодні в інклюзивно-ресурсному центрі працює 4  фахівці (директор, вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель-реабілітолог) Відкрита вакансія вчителя-дефектолога.  Станом на грудень місяць на заробітну плату працівників із державної субвенції використано 661450,00 грн.

   Для надання якісних корекційно-розвиткових послуг ІРЦ повинен мати спеціально оснащені приміщення  для проведення індивідуальних та групових занять: вчителя-логопеда, практичного психолога (сенсорна кімната), вчителя-реабілітолога.  За кошти місцевого бюджету у 2020 році   поновлювалися, поповнювалися та підбиралися відповідно до потреб дітей дидактично – розвиткові матеріали, дитячі канцтовари, такі необхідні для корекційної роботи, а також необхідні засоби індивідуального захисту для дітей і працівників установи, безконтактний термометр, дезинфікуючі та ін. На ці цілі було використано 5 790 грн.  Маючи непогану матеріальну базу, зібрану за 2 роки функціонуванння ІРЦ, все ж є потреба у придбанні оснащення для фізичної реабілітації дітей, створення сенсорної кімнати, такої необхідної для роботи з дітьми  з розладами аутистичного спектру, гіперактивністю, порушенням дефіциту уваги (РДУГ), інтелектуальними порушеннями.

           На закінчення,  дозвольте подякувати всім, хто причетний до спільної діяльності нашого  центру, хто не байдуже ставиться до проблем та викликів інклюзивної освіти  та розуміє важливість та своєчасність корекційної допомоги дітям з ООП.

 

 

Директор комунальної установи                                          Алла КОРШНІВСЬКА

«Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр»

 Брусилівської селищної ради     

 

 

 

Інформація про роботу

 КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр»

Брусилівської селищної ради за звітний період

2018-2019 рр.

Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня реформа, невід’ємною частиною якої є інклюзивна складова. І обраний нашою державою напрям на створення гідних умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами є кроком до впровадження європейських принципів та стандартів життя.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №617 від 22.08.2018 року «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»  рішенням сесії Брусилівської селищної ради від 15.06.2018 року №579 створено комунальну установу «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради (далі - Центр або ІРЦ) затверджено Статут установи та шатний розпис, яким передбачено 6 штатних одиниць, розрахованих, відповідно до кількості населення віком до 18 років, яке проживає на території ОТГ.  А саме:

 • Директор;
 • Вчитель-логопед – 1 ставка;
 • Вчитель-дефектолог -1 ставка;
 • Вчитель-реабілітолог -1 ставка;
 • Практичний психолог – 1 ставка;
 • Прибиральник – 1 ставка.

Основною метою діяльності ІРЦ є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

           У своїй діяльності ІРЦ  підпорядковується відповідним обласним структурним  підрозділам з питань діяльності центру, а саме Центру підтримки інклюзивної освіти, управлінню освіти і науки Житомирської облдержадміністрації., Міністерству освіти і науки України, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – Брусилівській селищній раді.

Центр є юридичною особою, має печатку, бланки встановленого зразка. Відповідно має самостійний баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства. Фінансову діяльність центру забезпечує централізована бухгалтерія відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, який є уповноваженим органом установи. Також відділ освіти та спорту тимчасово забезпечив робочими місцями фахівців Центру.

Для просвітницької роботи та зворотнього звязку маємо електронну адресу  brus_vos@ukr.net, а також свої сторінки на сайті відділу освіти та спорту ( «Інклюзивно-ресурсний центр») та у Фейсбуці під назвою («ІРЦ Брусилівський»), де можна знайти всю детальну інформацію про Центр, нормативну базу, вимоги та багато іншого.

З часу створення Центру було проведено реєстрацію установи, затверджено організаційно-установчі документи, положення, посадові інструкції, правила. Створено нормативну базу, графіки роботи, міжвідомчі угоди,  плани і т.д.

 

Управлінням соціального захисту населення Брусилівської селищної ради зареєстровано Колективний договір між адміністрацією КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Брусилівської селищної ради та трудовим колективом КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради.

Адміністрацією центру підписано Договори про співпрацю з закладами освіти ОТГ, налагоджена співпраця зі службою у справах дітей, соціальною службою, планується обговорення угод з медичними закладами району  на залучення необхідних спеціалістів для участі при проведенні комплексної оцінки шляхом проходження дітьми медкомісії за спеціальною 112 формою, а також для узгодження банку даних дітей з інвалідністю.

Відповідно до Положення, з моменту створення Центру, проведено 3 конкурси  на зайняття посад   педагогічних працівників   ІРЦ.   Таким чином, з січня 2019 року в інклюзивно-ресурсному центрі працюють вчитель-логопед (1 ставка), яка також виконує   обов’язки вчителя-дефектолога за суміщенням посад до  призначення постійного працівника, практичний психолог (1 ставка) і директор.

На даний час відкритими є дві вакансії  на посади вчителя-дефектолога та вчителя-реабілітолога.

Основні завдання і діяльність ЦЕНТРУ

 

Фахівці нашого ІРЦ проводять комплексну оцінку розвитку дитини з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розробляють рекомендації щодо програми навчання; надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами; надають методичну допомогу та взаємодіють  з педагогічними працівниками закладів дошкільної та  загальної середньої освіти з питань організації інклюзивного навчання; надають консультативно-психологічну допомогу батькам.

 

 Протягом січня-лютого 2019 року фахівцями  Центру були проведені   виїзні засідання в заклади освіти, метою  яких була просвітницька діяльність в сфері інклюзивного навчання, ознайомлення колективів навчальних закладів із специфікою та особливостями роботи ІРЦ, надання  консультацій батькам,  педагогам та виявлення таких порушень у дітей, що впливають на навчальний процес. Під час виїздів увагою було охоплено близько 480 дітей, виявлено 82 дитини з мовленнєвими порушеннями,  10 дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери та підозрами на  інтелектуальні порушення, гіперактивність, порушення поведінки.  Надано рекомендації батькам, консультації педагогам, запропоновано проходження  КО дітям за заявами батьків.

           Близько 3000 осіб ( це кількість жителів нашої громади  віком до 18 років) можуть звернутися в Центр для отримання послуг.

 

По даних медичних установ в громаді налічується близько 80 осіб з інвалідністю.  З них: 36 дітей навчаються в закладах загальної середньої освіти, 15 - в закладах дошкільної освіти,  6 дітей за станом здоровя не можуть здобувати освіту і знаходяться вдома.

 Станом на 01.09.2019 року 15 дітей з ООП навчаються в  інтернатних закладах  області для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 

Відповідно заяв та необхідного пакету документів від батьків педагогічними працівниками  ІРЦ проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 30 дітям.

             Після проведення комплексної  оцінки  кожній дитині видано висновок, в якому зазначено  її компетенція  за напрямками,  потреби дитини та напрями роботи фахівців з зазначенням особливих потреб та рекомендованої освітньої програми навчання, виявлено кращі сторони, за рахунок яких компенсуватимуться недорозвинені системи та функції.

У закладах  загальної середньої освіти громади функціонує 10 класів з інклюзивною формою навчання в 6 навчальних закладах:

 • Брусилівський ліцей ім. Г.О. Готовчиця – 2 класи;
 • Лазарівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. –ДНЗ» - 1клас;
 • Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст - 2 класи;
 • Приворотська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 клас;
 • Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 класи;
 • Биківська гімназія – 2 класи.

 та 3 інклюзивні групи в 3 закладах дошкільної освіти, а саме:

 • Брусилівський ДНЗ «Віночок» - 1 група;

-    Приворотський ДНЗ «Калинонька» -1 група;

-    Новоозерянський ДНЗ «Мрія» - 1 група;

 

- 4 дитини з особливими освітніми потребами здобувають освіту за індивідуальною формою навчання (скоригована програма);

-  3 дітям було рекомендоване навчання в спеціалізованих школах-інтернатах області, так як  вони потребують постійного психолого-педагогічного супроводу. ( Коростишівська школа-інтернат - 2 дитини з інтелектуальними порушеннями,   Денишівська школа-інтернат -1 дитина з тяжкими порушеннями мовлення )

- 1 дитина пятирічного віку за станом здоровя  не може навчатися в закладах освіти.

 

Таким чином в 2019-2020 н.р. на інклюзивній формі знаходиться 13 дітей з ООП.  Для реалізації якісної освіти в кожному інклюзивному класі та групі  введено посади асистента вчителя або асистента вихователя.

 

Підсумовуючи роботу ІРЦ станом на 01.12.2019 року близько 350 дітей нашої громади в певній мірі потребують  корекційно-розвиткової або психолого-педагогічної підтримки психологами та корекційними педагогами. 13 дітей охоплені інклюзивним та 10 індивідуальним  навчанням по ОТГ. З них 30 дітей  за  згодою батьків пройшли  комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку. Нашими спеціалістами проведено  близько 320 корекційно-розвиткових занять протягом року, було надано 135 консультацій та рекомендацій батькам та педагогам. У закладах дошкільної та загальної освіти створені 10 інклюзивних класів та 3 інклюзивні групи, 58 педагогічних працівників надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами.

         

Методична підтримка інклюзивного навчання та інформаційно-просвітницька діяльність.

 

Приймаємо  участь у  нарадах, які проводить відділ освіти і спорту БСР для керівників закладів освіти, під час яких  висвітлюємо та вирішуємо  термінові, робочі або спірні питання щодо інклюзивного навчання дітей з ООП.

 

          В серпні місяці (30.08.2019) на колегії відділу освіти та спорту спільно з відділом освіти БРДА, керівниками закладів освіти та профспілковим комітетом  висвітлювалось питання «Особливості організації роботи інклюзивно-ресурсного центру. Можливості  та виклики.»

 

Проведено 3  інструктивно-методичних зустрічі за круглим столом щодо впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти на базі Морозівської ЗОШ І-ІІІ ст.(січень 2019 р.), Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. (лютий 2019 р.),  Брусилівський ДНЗ «Віночок»(жовтень 2019 р.).

 

З нового навчального 2019-2020 року ми розпочали серію навчальних семінарів для педагогів закладів  дошкільної та загальної середньої освіти «Інклюзія від А до Я». Згідно графіка,  щомісяця проводимо заплановані семінари по питаннях інклюзії.

29.10.2019 року:

- навчальний семінар для  керівників закладів дошкільної освіти та асистентів ««Нормативно-правова база інклюзивного навчання. Команда психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти. Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП.» 29.10.2019 р. ( на базі ЦДЮТ «Мрія)

14.11.2019 року:

- семінар-практикум вчителів інклюзивних класів середньої ланки «Роль вчителя та  асистента вчителя в соціально-психологічній адаптації дітей з особливими освітніми проблемами. Адаптація і модифікація навчальних програм.». ( на базі Морозівської ЗОШ І-ІІІ ст..)

12.12.2019 року заплановано проведення ще одного семінару –практикуму  в цьому році :

- «Моніторинг результатів виконання індивідуальної програми розвитку. Оцінювання навчальних досягнень дитини з ООП».

Матеріально-технічна база та фінансова складова.

На облаштування ІРЦ  у 2018-2019 рр. було використано державної субвенції на суму 112,205 тис.грн.  Закуплено комп’ютерну та оргтехніку, меблі для облаштування робочих місць працівників, придбано спеціальні меблі для дітей  з ООП, мякі меблі, пуфи для зони релаксації та психологічного розвантаження, інтерактивну дошку з усіма необхідними обладнаннями до неї.

На заробітну плату використано коштів  державної субвенції на суму 451030,00 грн.;

З бюджету громади використано:

На навчання та відрядження працівників – 5322,00 грн .

На реєстрацію установи – 580 грн;

На канцтовари – 333 грн.

Згідно проведених Міністерством освіти і науки України державних закупівель, Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр отримав новітні, найкращого світового зразка тести, вартістю 140000,00 грн. які дозволяють провести фактично весь спектр потрібних психолого-педагогічних досліджень. Це дуже важливо для того, щоб оцінити спроможність до навчання дітей з ООП, побудувати для них індивідуальну програму розвитку, освітню траєкторію тощо. Йдеться про комп’ютеризовані психодіагностичні методики WISC-IVLeiter-3, Conners-3, PEP-3, CASD .

Навчання фахівців

Протягом червня місяця (3-7 .06.2019 та 26-27.06.2019 року)  фахівці ІРЦ  пройшли навчання, а 4 липня склали  Всеукраїнський  іспит та здобули право на користування даними методиками.

 

У лютому 2019 року відбулося  навчання фахівців ІРЦ щодо впровадження системи автоматизації роботи інклюзивних центрів в інтернет-порталі ІСУО.  Впровадження цієї системи здійснюється з метою підвищення ефективності діяльності ІРЦ та взаємодії  всіх українських ІРЦ центрів, батьків та дітей з ООП, застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дитини, створення та ведення  реєстрів дітей з особливими освітніми потребами, відповідних фахівців і закладів.

 

 Робота та успіхи інклюзивно-ресурсного центру – це робота всього нашого маленького колективу, який в звітах значиться сухими цифрами - 3 штатні одиниці. Але маючи спільну  мету – захищені і успішні діти, які з дитинства знають ціну таким поняттям як добро, підтримка й взаєморозуміння - рівень свідомості людей підвищиться такими основоположними цінностями, як Толерантність та Рівність.

 

Але в нас є проблеми, які потребують негайного вирішення, а саме:

 1. Відсутність у закладах освіти  посад корекційних педагогів, а саме- вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів, регламентованих  Наказом  МОН України від 01.02.2018 року №90  в закладах з інклюзивною формою навчання.

 

 1. Відсутність окремого приміщення ІРЦ і, відповідно,  відсутність належних умов для повноцінної, згідно нормативних вимог, роботи спеціалістів, а також для облаштування ресурсної кімнати, яка створюється  з метою включення дитини у соціальну активність, набуття соціально-побутових навичок, етапу соціалізації, набуття освітніх навичок, фізичного та психологічного розвантаження на базі ІРЦ;   Ресурсна кімната  повинна бути розділена на наступні зони:
 • зона групової роботи та зустрічей, де діти набувають комунікативних навичок, вчаться слухати один одного та висловлювати свої думки й почуття; де проводяться зустрічі та консультації з батьками та педагогами.
 • зона фізичного розвантаження потрібна для зміни діяльності дітей, адже нерідко діти мають знижену здатність до концентрації уваги, тому дуже корисно часто переключатися на активні вправи;
 • зона індивідуальної роботи, де дитина набуває освітніх навичок та проводяться корекційно-розвиткові заняття, які тривають 20-35 хвилин, протягом яких частіше змінюються види діяльності;
 • і не менш важливою є зона психологічного розвантаження, де відбувається сенсорна інтеграція та релаксаційні процеси та зона відпочинку з матами, пуфами та іншими предметами.

 

 1. Щоб забезпечити впровадження нових освітніх технологій в корекційну роботу з дітьми,  сучасне обладнання, діагностичні та дидактичні матеріали повинні постійно поповнюватись. Бо ми працюємо з особливими дітьми, а вони, як і будь-які інші діти, не можуть чекати щастя. Вони нетерплячі. Вони хочуть бути щасливими сьогодні, зараз...

 

На закінчення, дякуємо всім за майбутню співпрацю і тим, хто вже причетний до роботи нашого інклюзивно-ресурсного центру, хто небайдуже ставиться до проблем освіти  особливих дітей у громаді  та розуміє важливість корекційної допомоги дітям.

Для нас дуже важливо не лише утримати, але й збільшувати темп роботи й продовжувати діяльність ІРЦ.

 

 

Девіз Центру:

«Ті, у кого можливості обмежені, здібності – безмежні.»

 

 

                                  

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень